Hoe staat het ermee?

HOE STAAT HET ERMEE IN HET ENERGIEPARK?

Het is hard werken geblazen om op 1 januari 2020 een ontwikkelplan aanwethouder Fleur Spijker te kunnen overhandigen. Er is al veel moois bedacht. Maar tegenslagen zijn er natuurlijk ook: Simone Eefting, de fantastische projectleider van de gemeente werd ziek, Covid gooide ons hele plan voor participatie omver en de Energiecentrale blijft voorlopig in bedrijf. Om een paar te noemen. Maar we zijn op weg naar de eindstreep!

Jullie hebben via e–enquêtes, online ronde tafelgesprekken, het digitale stadsgesprek en bijeenkomsten over de maatschappelijke opvang De Binnenvest (online) kunnen meedenken en -praten. Dat hebben een groot aantal van jullie gelukkig ook gedaan. Ook zijn er werkgroepen aan de slag gegaan over de deelplannen, nl. het Stadsbouwhuis, Park en Water, Gebouw De Sleutels, Energiecentrale/Ambachtshuis, Programmering Totale Gebied en Ruimtelijk Ontwerp. Daarin werkten vertegenwoordigers van de gemeente, de marktpartijen en NLB aan de planontwikkeling. Dit heeft geleid tot pittige discussies, zoeken naar compromissen en alternatieven en een aantal dilemma’s. Over die dilemma’s wordt nog flink gepolderd. De samenwerking was goed en hieronder lezen jullie waar we nu zijn gekomen met zijn allen.

PARK

Er liggen prachtige plannen voor een ruig en klimaatadaptief park met duurzaamheid en biodiversiteit als uitgangspunt. Je kunt er aan het water liggen, tuinieren, yoga beoefenen, sporten, op een bankje zitten en doorheen wandelen. Er komen ook culturele activiteiten, met name op het Papegaaisbolwerk en op het Ambachtsplein. Huigpark en Energiepark worden met elkaar verbonden; het idee is om dit met een vlonder langs de waterkant te doen. Zo krijgen we er een heel mooi stuk Singelpark bij.

BOUWPLANNEN

Het bouwplan is aantrekkelijk, maar er zijn nog een aantal belangrijke discussiepunten, waarvan al dan niet slopen van Loods C (naast de Nieuwe Energie), behoud, gedeeltelijk behoud of sloop van het gebouw De Sleutels en het wel of niet bouwen van appartementen op de parkeerplaats aan het Huigpark, direct tenoosten van het Stadsbouwhuis de belangrijkste zijn. Ook een  nieuwe voetgangersbrug over  de Maresingel ter hoogte van de Mareschool stuit op weerstand van de buurt.

WAT VINDT NLB? 

  • “Groen” is het belangrijkste uitgangspunt en daarmee de drager voor het ontwerp Energiepark. Op basis hiervan zijn wij waakzaam, dat er zo min mogelijk verhardind komt en dat er niet te veel van het park wordt afgesnoept voor bebouwing.
  • Sociale veiligheid: het is echt nodig ook vanuit Beheer en Handhaving de plannen te beoordelen. Dit geldt voor alle bouwblokken, inclusief het bouwblok waarin de Maatschappelijke Opvang de Binnenvest is opgenomen. Ook is het nodig om oplossingen te bieden voor de bezorgdheid bij omwonenden over potentiëel onveilige plekken in het park.  Gesproken wordt over de noodzaak van een convenant tussen gemeente en bewoners over Beheer en Onderhoud voor het gehele gebied dat ook onderdeel kan worden van het nieuwe convenant voor de Binnenvest .  
  • Loods C (direct naast het gebouw De Nieuwe Energie) dient gesloopt te worden, zodat er groen wordt toegevoegd aan het park; want dat is al veel beperkter dan in de gebiedsvisie is aangegeven ten gevolge van het blijven van UNIPER en de aanleg van de Warmterotonde. Dit is een dilemma, omdat Gemeente en marktpartijen zich tot nu toe uitspreken voor behoud.
  • Nu het Stadsbouwhuis wordt gesloopt wordt onderzocht of het gebouw PLNT/Sleutels behouden kan worden als kenmerkend gebouw uit de jaren zeventig.  Dit gaat ten koste van aantal woningen en parkeerplaatsen. Behoud vanuit erfgoed overwegingen wordt in dit geval niet belangrijk genoeg gevonden. Sloop en nieuwbouw heeft daarom onze voorkeur. Ook dit is dus een dilemma, waar nog geen overeenstemming over is.
  • Op de Stadsbouwhuis locatie is een appartementenblok gepland pal achter  de flats van Portaal. NLB vindt dit niet gewenst, het belemmert het uitzicht voor Portaalbewoners en maakt de massaliteit van de bebouwing vanuit het park extra prominent. Tevens gaat dan een nu bestaande “groene” open plek aan het Huigpark verdwijnen. De manier waarop het geplande aantal woningen hier moet worden gecompenseerd, vraagt onderzoek. Hiervoor wordt door de architecten verschillende opties uitgewerkt. Een dilemma, waar we hopelijk een compromis over kunnen sluiten.
  • Activiteiten die in het park zullen komen, moeten nog concreet worden benoemd, zodat voor de omwonenden duidelijk wordt wat men kan verwachten en er een oordeel gegeven kan worden over de wenselijkheid ervan.  
  • De culturele programmering in het Energiepark moet niet alleen vanuit de planvorming voor het Energiepark komen, maar ook vanuit Leidse Cultuurmakers en in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers. Het aanstellen van een cultuur- programmeur kan hierin een verbindende rol gaan vervullen en bevelen wij aan.
  • Parkeren voor bezoekers (auto, fiets en andere vervoermiddelen) moeten nog in de plannen worden opgenomen. Dit moet aantoonbaar maken dat er voor de omliggende wijken geen extra parkeerdruk ontstaat ten gevolge van Energiepark. Dit vinden wij nu nog te vaag.

EVEN BIJPRATEN

Even bijpraten
Wat is er gebeurd rondom de plannen voor het Energiepark e.o. sinds de Raad besloten heeft, dat ons gebiedsconcept in ieder geval getoetst gaat worden; getoetst op basis van het beoordelingskader dat de gemeente nu aan het voorbereiden is voor de gemeenteraad.

Het samenwerkingsverband Buurtenergie
De gemeente heeft duidelijk gesteld, dat zij met één samenwerkingspartner het gebied van het Energiepark wil ontwikkelen. Deze partner verzamelt de nodige expertise om het totale gebied in een meerjaren ontwikkeling uit te voeren.

Nieuw Leids Bolwerk werkt als burgerinitiatief samen met Bouwfonds Property Development en Steenvlinder: wij hebben deze gebiedsontwikkelaars gevraagd om ons te helpen. Zij hebben onze open normen onderschreven en met hun professionele bijdrage en jullie inbreng hebben wij samen het gebiedsconcept Energiebuurt ontwikkeld en op 17 juli  aangeboden aan wethouder Spijker.

Dit najaar heeft MBEG contact met ons gezocht en ook onze open normen onderschreven. Vervolgens hebben zij zowel naar ons als ook naar de gemeente duidelijk gemaakt zich bij Buurtenergie -NLB met BPD, SV- te willen aansluiten. We hebben hier met de voorzitters van de wijkverenigingen en de werkgroep Energiepark Noorderkwartier West over gesproken en als NLB besloten, dat we beter af zijn om MBEG in ons samenwerkingsverband te hebben dan dat zij zelfstandig als concurrent gaan optreden in het Energiepark. Wij hebben ons altijd open opgesteld voor andere (markt)partijen, maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld.

Bewonersavond 21 januari

 SAVE THE DATE!
Op 21 januari organiseren we weer een bewonersavond in Gebouw De Nieuwe Energie in Leiden. We willen jullie dan de laatste stand van zaken met de gemeente uit de doeken doen. Door architectenbureau Gaaga zijn voor Buurtenergie plannen ontwikkeld voor het Stadsbouwhuis. Die concept plannen willen we voorleggen en er jullie mening over vragen.

Nieuw Leids Bolwerk is recent aan de slag gegaan om samen met Leidse cultuurvertegenwoordigers een Kunst – en Cultuurambitie voor het Energiepark te ontwikkelen. Daar willen we die avond meer over vertellen.

Lest best willen we met jullie van gedachten wisselen over de positie van NLB nadat de gemeenteraad een partner voor het Energiepark e.o. heeft uitgekozen. Voor ons is en blijft het belangrijkste, dat wij als buurtbewoners en betrokken stadspartners voldoende invloed kunnen uitoefenen op de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. die minstens een jaar of 10 gaat duren. Hiervoor hebben we een duidelijke onafhankelijke positie nodig, In welke vorm dat het beste kan, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

 Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij met de versterking van Jos van Iersel in ons bestuur. Jos heeft grote ervaring met besturen zowel bij de overheid als bij de gemeente. Dat neemt niet weg, dat het nodig is ons bestuur nog verder uit te breiden, zeker met het oog op de toekomst. Ook als je niet in onze buurt woont, ben je welkom. Als Leidenaars hebben we allemaal baat bij een leefbare binnenstad. Als het je wat lijkt, of je wilt hand – en spandiensten verlenen, bel ( 06.21980017, Aletta ) of mail ons voor een kennismaking.

Leestip
De gemeentelijke projectleider Energiepark e.o. Simone Eefting wees ons op een artikel van Frans Soetebroek, adviseur van ‘Samen stad maken’. Zijn verhaal over burgerinitiatieven, waar ze tegen aan lopen en hoe ze zich staande kunnen houden in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling, vinden we de moeite van het lezen meer dan waard. Daarom hierbij de link, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van dit artikel. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/als-ik-dit-van-tevoren-had-geweten-was-ik-er-nooit-aan-begonnen/

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl

 

Het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk

©PosadMaxwan

Het plan van Nieuw Leids Bolwerk
Het waren bijna 100 mensen die op 6 juni kwamen kijken naar ons concept gebiedsplan voor het Energiepark e.o. Een fantastische opkomst! Gelukkig kreeg het plan veel bijval en natuurlijk waren er ook een aantal knelpunten. Hier is nog flink aan gewerkt, zodat het huidige concept gebiedsplan veel draagvlak heeft van de buurt. Het plan omvat in de eerste plaats een afwisselend park met begroeide rivierbeddingen, zogenaamde wadi’s aan de kant van de Maresingel om regenwater te kunnen opvangen. Vanuit het park komen groene uitlopers naar de Lange Gracht toe, zodat ook aan de straatkant vergroening plaats vindt. Rondom het park  zijn zo’n 300-400 gevarieerde woningen inclusief sociale woningbouw gepland. Diverse stadspartners hebben ook hun steun uitgesproken voor het plan en willen in de toekomst op het Energiepark actief blijven of worden.

Boekje aanbieden aan wethouder
Van het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk voor het Energiepark e. o.  wordt momenteel een boekje gemaakt. Het wordt op 15 juli aangeboden aan Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen. Op 17 juli biedt de gemeente haar gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. aan de burgers aan. Ook dan zal Nieuw Leids Bolwerk haar opwachting maken. U bent van harte welkom in De Nieuwe Energie vanaf 19.00uur.

Teken de petitie
De verwachting is dat in oktober de raad beslist over de gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. We willen er alles aan doen om de politiek te overtuigen van de unieke kans om voor een plan te kiezen, waar bewezen draagvlak voor is van bewoners en stadspartners. Belangrijk is daarom dat het draagvlak voor dit plan van NLB ook naar buiten toe zichtbaar is. Hiervoor hebben we een petitie opgesteld, die u online kunt tekenen. Doe dat nu en vraag uw buren, vrienden en familie om dat ook te doen. Het komt aan op de hoeveelheid handtekeningen. Elke stem telt!

Meer weten? Kijk op www.nieuwleidsbolwerk.nl

 

 

Burgerinitiatief ontwaakt uit zomerslaap

Begin juli besloten wij onze activiteiten 2,5 maand te ‘dimmen’. op verzoek van wethouder Fleur Spijker schortten wij al onze activiteiten op om haar ruimte tegeven een breed participatieproces voor een gebiedsvie voor het Energie & omgeving voor te bereiden. We hebben een eerste opzet voor dit participatieproces gezien en zullen onze suggesties aan de gemeente doorgeven. Ondertussen hebben wij onze activiteietn weer opgestart met presentaties van het Nieuw Leids Bolwerk aan de raadsfractie van Groenlinks en de Rotary Leiden.

Maquette Nieuw Leids Bolwerk

Logia consulting and training, gevestigd aan de Oude Vest (Maredorp) heeft aangeboden om de maquette van het Nieuw Leids Bolwerk te maken. Logia zal daarvoor een 3D printer gebruiken. Deze week nog worden de eerste gebouwen ‘geprint’ en beschilderd. Hebt u belangstelling om mee te helpen, bijvoorbeeld met het beschilderen van de gebouwen of het ‘inrichten’ van het Energiepark en Huigpark (van de maquette natuurlijk!) laat ons dat weten via info@nieuwleidsbolwerk.nl. Wij nemen dan begin augustus contact met u op.