EVEN BIJPRATEN

Even bijpraten
Wat is er gebeurd rondom de plannen voor het Energiepark e.o. sinds de Raad besloten heeft, dat ons gebiedsconcept in ieder geval getoetst gaat worden; getoetst op basis van het beoordelingskader dat de gemeente nu aan het voorbereiden is voor de gemeenteraad.

Het samenwerkingsverband Buurtenergie
De gemeente heeft duidelijk gesteld, dat zij met één samenwerkingspartner het gebied van het Energiepark wil ontwikkelen. Deze partner verzamelt de nodige expertise om het totale gebied in een meerjaren ontwikkeling uit te voeren.

Nieuw Leids Bolwerk werkt als burgerinitiatief samen met Bouwfonds Property Development en Steenvlinder: wij hebben deze gebiedsontwikkelaars gevraagd om ons te helpen. Zij hebben onze open normen onderschreven en met hun professionele bijdrage en jullie inbreng hebben wij samen het gebiedsconcept Energiebuurt ontwikkeld en op 17 juli  aangeboden aan wethouder Spijker.

Dit najaar heeft MBEG contact met ons gezocht en ook onze open normen onderschreven. Vervolgens hebben zij zowel naar ons als ook naar de gemeente duidelijk gemaakt zich bij Buurtenergie -NLB met BPD, SV- te willen aansluiten. We hebben hier met de voorzitters van de wijkverenigingen en de werkgroep Energiepark Noorderkwartier West over gesproken en als NLB besloten, dat we beter af zijn om MBEG in ons samenwerkingsverband te hebben dan dat zij zelfstandig als concurrent gaan optreden in het Energiepark. Wij hebben ons altijd open opgesteld voor andere (markt)partijen, maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld.

Bewonersavond 21 januari

 SAVE THE DATE!
Op 21 januari organiseren we weer een bewonersavond in Gebouw De Nieuwe Energie in Leiden. We willen jullie dan de laatste stand van zaken met de gemeente uit de doeken doen. Door architectenbureau Gaaga zijn voor Buurtenergie plannen ontwikkeld voor het Stadsbouwhuis. Die concept plannen willen we voorleggen en er jullie mening over vragen.

Nieuw Leids Bolwerk is recent aan de slag gegaan om samen met Leidse cultuurvertegenwoordigers een Kunst – en Cultuurambitie voor het Energiepark te ontwikkelen. Daar willen we die avond meer over vertellen.

Lest best willen we met jullie van gedachten wisselen over de positie van NLB nadat de gemeenteraad een partner voor het Energiepark e.o. heeft uitgekozen. Voor ons is en blijft het belangrijkste, dat wij als buurtbewoners en betrokken stadspartners voldoende invloed kunnen uitoefenen op de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. die minstens een jaar of 10 gaat duren. Hiervoor hebben we een duidelijke onafhankelijke positie nodig, In welke vorm dat het beste kan, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

 Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij met de versterking van Jos van Iersel in ons bestuur. Jos heeft grote ervaring met besturen zowel bij de overheid als bij de gemeente. Dat neemt niet weg, dat het nodig is ons bestuur nog verder uit te breiden, zeker met het oog op de toekomst. Ook als je niet in onze buurt woont, ben je welkom. Als Leidenaars hebben we allemaal baat bij een leefbare binnenstad. Als het je wat lijkt, of je wilt hand – en spandiensten verlenen, bel ( 06.21980017, Aletta ) of mail ons voor een kennismaking.

Leestip
De gemeentelijke projectleider Energiepark e.o. Simone Eefting wees ons op een artikel van Frans Soetebroek, adviseur van ‘Samen stad maken’. Zijn verhaal over burgerinitiatieven, waar ze tegen aan lopen en hoe ze zich staande kunnen houden in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling, vinden we de moeite van het lezen meer dan waard. Daarom hierbij de link, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van dit artikel. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/als-ik-dit-van-tevoren-had-geweten-was-ik-er-nooit-aan-begonnen/

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl

 

Complimenten alom

Het zijn spannende tijden voor Nieuw Leids Bolwerk.  Wat besluit de Leidse gemeenteraad over de gemeentelijke gebiedsvisie en ons gebiedsconcept de Energiebuurt? Met zijn allen hebben wij hier als bewoners en stadspartners keihard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Dat vinden wij niet alleen, ook de politiek deelde grif complimenten uit over ons burgerinitiatief en de Energiebuurt.

Handtekeningen aangeboden aan Fleur Spijker, u kunt echter nog steeds tekenen!
Op 12 september sprak de Commissie Stedelijke Ontwikkeling voor het eerst over de gebiedsvisie Energiepark e.o. Rutger Engelhard heeft daar namens ons ingesproken en de 429 handtekeningen voor de petitie aangeboden aan wethouder Spijker. U kunt nog steeds tekenen. Doe het, we hebben op 17 na de 500 handtekeningen. 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling
Op 10 oktober heeft dezelfde Commissie de gebiedsvisie en ons concept inhoudelijk besproken. We zijn als bestuur natuurlijk gaan luisteren. Alle partijen zwaaiden ons lof toe en drongen er bij de wethouder op aan om ons gebiedsconcept Energiebuurt mee te nemen naar de volgende fase. De VVD, PvdD en Sleutelstad drongen er zelfs op aan om niet de gemeentelijke gebiedsvisie maar ons gebiedsconcept leidend te laten zijn in de vervolgfase. Wethouder Spijker wilde zover niet gaan, maar vertelde de raadscommissie dat ook zij onder de indruk is wat ons burgerinitiatief heeft bereikt maar dat de gemeentelijke gebiedsvisie kaderstellend moet zijn. Ze vindt wel dat Nieuw Leids Bolwerk als burgerinitiatief een bijzondere plaats inneemt. Zij belooft met Nieuw Leids Bolwerk aan de slag te gaan en bij het indienen van het nog te nemen kaderbesluit inzicht te geven hoe het Nieuw Leids Bolwerk en ons gebiedsconcept betrokken wordt bij de verdere invulling van de gebiedsvisie. Verder besloot de wethouder, na een discussie over de toegestane evenementen op het Energiepark, de huidige formuleringen over aantallen, toegestane geluidscategorieën enz.  uit de gebiedsvisie te vervangen door een verwijzing naar de nieuwe evenementennota en te stellen dat ‘het dan geldende evenementenbeleid van toepassing is.’ Een discussie over het voorgestelde evenementen locatieprofiel van het Energiepark zal daarom plaats moeten vinden tijdens de behandeling van de nieuwe evenementen nota die later in het najaar gepland is.

17 oktober raadsvergadering: vaststelling van de gebiedsvisie Energiepark Volgende week donderdag zal de Raad besluiten over de gemeentelijke gebiedsvisie Energiepark e.o. We houden u op de hoogte!

Prijsvraag
Bovenaan deze Nieuwsbrief staat een foto. Laat ons weten waar precies die foto genomen is op info@nieuwleidsbolwerk.nl. Onder de goede inzendingen verloten wij een dinerbon van €40. In de volgende nieuwsbrief maken we bekend wie de prijswinnaar is. Ook de 10 adressen die in de prijzen gevallen zijn bij de posteractie, maken we dan bekend.

Petitie Energiebuurt Leiden aangeboden aan wethouder Fleur Spijker

Tijdens de vergadering van de Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 september 2019,  heeft Nieuw Leids Bolwerk de petitie voor de nieuwe Energiebuurt aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Maar liefst 429 betrokken bewoners en stadspartners hebben hun handtekening gezet. Vraag aan de commissie is om de wethouder aan te moedigen om samen met het burgerinitiatief en zijn partners te onderzoeken of het gebiedsconcept Energiebuurt uitgevoerd kan worden.

Tijdens de aanbieding van de petitie  hebben we de wethouder gecomplimenteerd voor de organisatie van een open en breed opgezet participatietraject en voor de ontwikkeling van een gedegen gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij hebben uitgelegd dat wij echter vinden dat  een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit.

Zie de volledige tekst van het inspreken door NLB aanbieding
Zie de video van het inspreken door NLB (start bij tijdstip 3.02.28)
Zie de stand van zaken vwb de ondertekening van de petitie (per 12 september 2019)

 

Zienswijze Evenementenbeleid Leiden 2020

De Gemeente Leiden heeft het concept van de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor inspraak vrijgegevenen. Wij hebben onze zienswijze naar de Gemeente gestuurd.  Hierin hebben wij ons wel beperkt tot wat in deze nota is opgenomen over het Energiepark en omgeving.

Download de volledige zienswijze van het Nieuw Leids Bolwerk.

In onze zienswijze vragen wij de Gemeente het volgende. Bij het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet in 2022, zal de Gemeente het vigerende bestemmingplan en het daarin opgenomen locatieprofiel voor het Energiepark en omgeving moeten vervangen door een omgevingsplan. We vragen de gemeente om niet wat nu in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor het Energiepark en omgeving is opgenomen één-op-één in dit omgevingsplan over te nemen. Maar eerst een professioneel, onafhankelijk akoestisch onderzoek te laten verrichten om de impact van Cat 2a evenementen op het leefklimaat (en de gezondheid van bewoners) in de wijken Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid vast te stellen. En verder, om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee te nemen in de besluitvorming over wat er in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen over evenementen en de maximaal toegestane geluidsnormen, en de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

In onze zienswijze gaven ook twee suggesties voor het nieuwe evenementenbeleid in het algemeen:

1.  Toepassing van de huidige technische mogelijkheden van vermijdbare geluidsemissie kan veel opleveren om de leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid vganbewoners te waarborgen. In de milieuwetgeving is het uitgangspunt dat de best beschikbare technieken ( BBT) worden toegepast ter voorkoming of beperking van hinder voor de woonomgeving. Wij stellen voor dat de gemeente in het Evenementenbeleid 2020 een lijst van BBT voor de verschillende evenementencategorieën opneemt en de toepassing hiervan tijdens betreffende evenementen verplicht stelt.

2,  Handhaving blijkt keer op keer lastig en gebeurt nog te vaak niet of onvoldoende. Betrouwbare geluidsmeting is technisch gezien eenvoudig geworden. In andere steden wordt inmiddels gewerkt met zgn. geluidscoaches, die bevoegdheden hebben bij de handhaving bij evenementen. Wij stellen voor met deze werkwijze in Leiden een proef te starten en dit experiment in de nota voor 2020 op te nemen en daarna in 2020/2021 te testen en uit te werken.

 

 

Open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark e.o.

Download de open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving 

De Gemeente Leiden ontwikkelt een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Gemeentelijke gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen door bewoners. Veel  hangt immers af van de interpretatie van de resultaten van voorafgaande participatietrajecten, de weging van de inbreng van bewoners en die van verschillende stadspartners en de politieke instructies die de opstellers van de gebiedsvisie hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een eigen interpretatie van de resultaten van participatiebijeenkomsten en een zelf opgesteld raamwerk van open normen (of basisvoorwaarden) die zij belangrijk vinden en waaraan in hun mening de gebiedsvisie tenminste zal moeten voldoen.

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft de uitkomsten van het gemeentelijk participatietraject ter voorbereiding van het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving geanalyseerd. Op basis van deze analyse heeft het burgerinitiatief een raamwerk van open normen opgesteld om straks, als de Gemeente haar gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving heeft gepresenteerd deze te kunnen toetsen: heeft de Gemeente voldoende rekening gehouden met de wensen, ideeën en zorgen die bewoners naar voren hebben gebracht?

Deze open normen heeft het burgerinitiatief in de vorm van een online consultatie voorgelegd aan 335 bewoners rond het Energiepark. Van hen hebben 70 bewoners (21%) het consultatieformulier ingevuld en teruggestuurd. Gemiddeld hebben zij 15:45 minuten aan het invullen het formulier besteed.