Toekomst Stadsbouwhuis: conclusies e-consultatie

Lees het volledige rapport van de e-consultatie toekomst Stadsbouwhuis.

Als de respondenten van deze e-consultatie het voor het zeggen zouden hebben dan wordt aan het Stadsbouwhuis geen monumentenstatus toegekend (53% geen monumentenstatus/29% wel). Verder opteert 48% van de respondenten voor een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de bouw van een nieuwe, binnenstedelijke woonbuurt; 21% opteert voor behoud en transformatie van het gebouw.

Bij behoud en transformatie van het Stadsbouwhuis is 53% van de respondenten het oneens met het voorstel om aan de kant van het Huigpark nieuwe appartementengebouwen aan te bouwen. Twee derde van respondenten zou er verder geen problemen mee hebben als de gevel van het Stadsbouwhuis gewijzigd wordt ten behoeve van de nieuwe woonfunctie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van balkons.

Over een gedeeltelijk sloop van het Stadsbouwhuis en nieuwbouw voor sociale huurwoningen wordt genuanceerd gedacht, evenals over een nieuwe mogelijke verbindingsstraat tussen de Langegracht en het Huigpark dat onderdeel is van dit scenario.

Van de respondenten vindt 81% het belangrijk (57% zelfs heel belangrijk) dat, bij een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de ontwikkeling van een nieuwe binnenstedelijke woonbuurt, optimaal kan worden ingespeeld op de behoefte in de woningmarkt en een verscheidenheid aan woningtypes voor een verschillende doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen) gebouwd wordt.

Als geen parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zoals in scenario van behoud en transformatie is 52% van de respondenten het ermee eens dat nieuwe woningen zonder parkeerplaats en zonder parkeervergunning aangeboden worden (32% is het hier niet mee eens). Aan de andere kant, in hun response op het scenario sloop en nieuwbouw vindt 53% van de respondenten het belangrijk dat bewoners hun auto in het woongebied (uit het zicht) kunnen parkeren; 28% vindt zo’n parkeeroplossing niet belangrijk.

E-consult toekomst Stadsbouwhuis

We gaan beginnen met de participatie (voor de ontwikkeling van een) planontwikkeling voor het Energiepark en omgeving, een plan dat financieel èn maatschappelijk haalbaar is.

Voor de planontwikkeling is het Energiepark en omgeving opgedeeld in verschillende deelgebieden. In deze eerste fase van de participatie doen wij dit ook.

We starten met het Stadsbouwhuis.

Met deze nieuwsbrief zenden we je een link naar onze eerste online enquête, volledig gericht op de (her)ontwikkeling van het Stadsbouwhuis. Bekijk de mogelijke ontwikkelscenario’s en laat ons weten wat je vindt. We waarderen het zeer dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen; het invullen neemt ongeveer 10 minutes in beslag. Aan het einde van de vragenlijst kun je eventuele opmerkingen, suggesties of vragen toevoegen.

De link naar de enquête over het Stadsbouwhuis: naar de vragenlijst

De uiterste invuldatum is donderdag 2 juli, dit in verband met de gemeentelijke besluitvormingsprocedure over een aanvraag om het Stadsbouwhuis de status van gemeentelijk monument te geven. Over een aantal weken ontvang je van ons het verslag van deze online enquête en een volgende online vragenlijst.

Help mee dat zoveel mogelijk bewoners hun zegje zeggen doen over het toekomstige Stadsbouwhuis en stuur de de link van deze enquête door aan buren, bekenden uit de wijk en andere  geïnteresseerden in Leiden.

Hartelijk dank voor je betrokkenheid en genomen moeite.

En, het vakblad voor gebiedsontwikkelaars, gebiedsontwikkeling.nu, publiceerde onlangs een artikel Hoofdrol voor bewoners bij herontwikkeling van het Energiepark in Leiden. Het is de moeite waard om te lezen.

EST presenteert Leiden Art Hub

De Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler hebben – onder de naam EST, één van de stadspartners van Nieuw Leids Bolwerk — een prachtig plan gemaakt om de vervallen industrieel erfgoedgebouwen aan het Papegaaisbolwerk duurzaam te transformeren tot een nieuw cultureel centrum: de ‘Leiden Art Hub’. 

Download het plan.

EST’s plan past helemaal bij wat de Gemeente Leiden voor ogen heeft voor het Energiepark: een  plek voor presentatie, productie, educatie en inspiratie en ontmoeting. Lokaal en internationaal. Het plan omvat (gast-) ateliers en expositieruimtes voor kunst (binnen en buiten), een podium voor theater en debat en een buurtkeuken. Dit alles aangevuld met horeca. Samen met Leidse partners zoals Leiden University, Museum de Lakenhal,  Creative and Performing Arts, Het Zoete Land, Cultuurfonds Leiden, Theatergroep Al Dente, PS theater, Dansblok, Field of Wonder, Studio Moio, Lucas van Leydenfonds, Liquid Society, Roem, Old School, het Blauwe Uur, Geluksroute, De Buurt, LIFF, en De Pionier. EST heeft hun plan handen en voeten gegeven, het exploitatieplan ziet er prima uit, en het financieringsplan is realistisch.

Lees ook het Leidsch Dagblad van 26 juni 2020

Het haalbaarheidsonderzoek Energiepark is volop bezig!

DOE MEE!

Jullie zijn vast ook weer aan het wennen op een eerste terrasje en aan het nadenken hoe je wél vakantie kunt houden, maar dan anders. Je gedachten zijn vermoedelijk niet zo gericht op wat er met de stadsontwikkeling gebeurt. Maar die gaat ondertussen gewoon door merken wij als bestuur van Nieuw Leids Bolwerk. We merken steeds meer, dat we de menskracht missen om de participatie waar we met jullie zo voor gevochten hebben ook in de praktijk te realiseren. We vragen jullie daarom nogmaals DOE MEE! Met de volgende link kom je direct op het aanmeldingsformulier:

Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. In augustus organiseren we (als het Coronatechnisch kan ) samen met Leidse Gesprekken werkateliers over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gebeurt er op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden.

Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, verslaglegging, besturen, recht, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van cultuur en kunst, duurzaam bouwen, stads tuinieren, alternatieve mobiliteit en parkeren zijn meer dan welkom! Mail ons

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

Van visie naar haalbaar plan

Langs de Maresingel: een nieuw groot groen stadspark met voor allerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.

Langs de Langegracht: een nieuw, energieke stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50 plussers.

In en rond industrieel erfgoed gebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 13 mei, tijdens een persconferentie, heeft wethouder Fleur Spijker toegelicht dat het College van B&W heeft besloten om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). Eerder had het College al een voorlopig besluit genomen en de Gemeenteraad de gelegenheid gegeven om geven eventuele wensen en bedenkingen te uiten. De Raad heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.

Aan het besluit van het College ging veel vooraf.

In het vroege voorjaar van 2018 ontwikkelden we een eerste ontwikkelingsplan voor het gebied, Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark, samen met zo’n 80 bewoners en professionele assistentie van stedenbouwkundig architect Stefan Witteman. In april presenteerden we dit plan aan het College.
Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2018: Nieuw Leids Bolwerk.

In 2019 formuleerden wij 24 open normen waaraan een gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving zou moeten voldoen. Hier ging een analyse van de resultaten van het gemeentelijk participatietraject en een online consultatie onder 335 bewoners aan vooraf. Wij nodigden BPD en Steenvlinder uit om met ons een samenwerkingsverband te vormen, dat we Buurtenergie noemde. Met bewoners en stadspartners ontwikkelde Buurtenergie een gebiedsconcept ‘Energiebuurt’ dat we in juli 2019 aanboden aan wethouder Fleur Spijker. Een petitie waarmee we aan de wethouder vroegen om samen met NLB, BPD en Steenvlinder te onderzoeken of Energiebuurt tot een haalbaar ontwikkelplan zou kunnen worden doorontwikkeld werd door 551 bewoners ondertekend. In het najaar 2019 sloot de MBEG zich bij dit samenwerkingsverband aan. Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2019: Buurtenergie.