Hoe staat het ermee?

HOE STAAT HET ERMEE IN HET ENERGIEPARK?

Het is hard werken geblazen om op 1 januari 2020 een ontwikkelplan aanwethouder Fleur Spijker te kunnen overhandigen. Er is al veel moois bedacht. Maar tegenslagen zijn er natuurlijk ook: Simone Eefting, de fantastische projectleider van de gemeente werd ziek, Covid gooide ons hele plan voor participatie omver en de Energiecentrale blijft voorlopig in bedrijf. Om een paar te noemen. Maar we zijn op weg naar de eindstreep!

Jullie hebben via e–enquêtes, online ronde tafelgesprekken, het digitale stadsgesprek en bijeenkomsten over de maatschappelijke opvang De Binnenvest (online) kunnen meedenken en -praten. Dat hebben een groot aantal van jullie gelukkig ook gedaan. Ook zijn er werkgroepen aan de slag gegaan over de deelplannen, nl. het Stadsbouwhuis, Park en Water, Gebouw De Sleutels, Energiecentrale/Ambachtshuis, Programmering Totale Gebied en Ruimtelijk Ontwerp. Daarin werkten vertegenwoordigers van de gemeente, de marktpartijen en NLB aan de planontwikkeling. Dit heeft geleid tot pittige discussies, zoeken naar compromissen en alternatieven en een aantal dilemma’s. Over die dilemma’s wordt nog flink gepolderd. De samenwerking was goed en hieronder lezen jullie waar we nu zijn gekomen met zijn allen.

PARK

Er liggen prachtige plannen voor een ruig en klimaatadaptief park met duurzaamheid en biodiversiteit als uitgangspunt. Je kunt er aan het water liggen, tuinieren, yoga beoefenen, sporten, op een bankje zitten en doorheen wandelen. Er komen ook culturele activiteiten, met name op het Papegaaisbolwerk en op het Ambachtsplein. Huigpark en Energiepark worden met elkaar verbonden; het idee is om dit met een vlonder langs de waterkant te doen. Zo krijgen we er een heel mooi stuk Singelpark bij.

BOUWPLANNEN

Het bouwplan is aantrekkelijk, maar er zijn nog een aantal belangrijke discussiepunten, waarvan al dan niet slopen van Loods C (naast de Nieuwe Energie), behoud, gedeeltelijk behoud of sloop van het gebouw De Sleutels en het wel of niet bouwen van appartementen op de parkeerplaats aan het Huigpark, direct tenoosten van het Stadsbouwhuis de belangrijkste zijn. Ook een  nieuwe voetgangersbrug over  de Maresingel ter hoogte van de Mareschool stuit op weerstand van de buurt.

WAT VINDT NLB? 

  • “Groen” is het belangrijkste uitgangspunt en daarmee de drager voor het ontwerp Energiepark. Op basis hiervan zijn wij waakzaam, dat er zo min mogelijk verhardind komt en dat er niet te veel van het park wordt afgesnoept voor bebouwing.
  • Sociale veiligheid: het is echt nodig ook vanuit Beheer en Handhaving de plannen te beoordelen. Dit geldt voor alle bouwblokken, inclusief het bouwblok waarin de Maatschappelijke Opvang de Binnenvest is opgenomen. Ook is het nodig om oplossingen te bieden voor de bezorgdheid bij omwonenden over potentiëel onveilige plekken in het park.  Gesproken wordt over de noodzaak van een convenant tussen gemeente en bewoners over Beheer en Onderhoud voor het gehele gebied dat ook onderdeel kan worden van het nieuwe convenant voor de Binnenvest .  
  • Loods C (direct naast het gebouw De Nieuwe Energie) dient gesloopt te worden, zodat er groen wordt toegevoegd aan het park; want dat is al veel beperkter dan in de gebiedsvisie is aangegeven ten gevolge van het blijven van UNIPER en de aanleg van de Warmterotonde. Dit is een dilemma, omdat Gemeente en marktpartijen zich tot nu toe uitspreken voor behoud.
  • Nu het Stadsbouwhuis wordt gesloopt wordt onderzocht of het gebouw PLNT/Sleutels behouden kan worden als kenmerkend gebouw uit de jaren zeventig.  Dit gaat ten koste van aantal woningen en parkeerplaatsen. Behoud vanuit erfgoed overwegingen wordt in dit geval niet belangrijk genoeg gevonden. Sloop en nieuwbouw heeft daarom onze voorkeur. Ook dit is dus een dilemma, waar nog geen overeenstemming over is.
  • Op de Stadsbouwhuis locatie is een appartementenblok gepland pal achter  de flats van Portaal. NLB vindt dit niet gewenst, het belemmert het uitzicht voor Portaalbewoners en maakt de massaliteit van de bebouwing vanuit het park extra prominent. Tevens gaat dan een nu bestaande “groene” open plek aan het Huigpark verdwijnen. De manier waarop het geplande aantal woningen hier moet worden gecompenseerd, vraagt onderzoek. Hiervoor wordt door de architecten verschillende opties uitgewerkt. Een dilemma, waar we hopelijk een compromis over kunnen sluiten.
  • Activiteiten die in het park zullen komen, moeten nog concreet worden benoemd, zodat voor de omwonenden duidelijk wordt wat men kan verwachten en er een oordeel gegeven kan worden over de wenselijkheid ervan.  
  • De culturele programmering in het Energiepark moet niet alleen vanuit de planvorming voor het Energiepark komen, maar ook vanuit Leidse Cultuurmakers en in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers. Het aanstellen van een cultuur- programmeur kan hierin een verbindende rol gaan vervullen en bevelen wij aan.
  • Parkeren voor bezoekers (auto, fiets en andere vervoermiddelen) moeten nog in de plannen worden opgenomen. Dit moet aantoonbaar maken dat er voor de omliggende wijken geen extra parkeerdruk ontstaat ten gevolge van Energiepark. Dit vinden wij nu nog te vaag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *